Privacyverklaring

Van Mooi Leven Huis Rivierenland

Versie 1.0

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 22 juni 2023

 Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

 Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van het Mooi Leven Huis Rivierenland (hierna te noemen: MLH). U dient zich ervan bewust te zijn dat het MLH niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere Mooi Leven Huizen, voor zowel hun sites als bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid van het MLH te accepteren. 

Het MLH respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 Ons gebruik van verzamelde gegevens:

 Persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer u zich als belangstellende aanmeldt voor het Mooi Leven Huis verwerkt het MLH uw persoonsgegevens, dit omdat u uw belangstelling kenbaar wilt maken en wij deze gegevens nodig hebben.  U verstrekt deze gegevens zelf aan ons. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van het MLH wij beschikken. Het MLH verwerkt deze persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen en om basale informatie te verzamelen, verwerken en registreren rond de gewenste deelname aan het wooninitiatief. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Naam bewoner

Naam ouder/wettelijk vertegenwoordiger

Geboortedatum bewoner

Adres ouder/wettelijk vertegenwoordiger

Adres bewoner

Telefoonnummer ouder/wettelijk vertegenwoordiger

Postcode / Woonplaats bewoner

 

Telefoonnummer

 

e-mailadres

 

Huidige woonsituatie

 

CIZ indicatie

 

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van het MLH of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Het MLH bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen van het MLH te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. 

Derden

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij het MLH daartoe verplicht is op grond van de wet, een rechterlijke uitspraak of wanneer u zelf hiermee heeft ingestemd. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze bestuursleden en adviseurs zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Klikgedrag

Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag, tijdstip van bezoek, gebruikte browser, geografische regio van de bezoeker en de gebruikte zoekmachine. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan het MLH haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

 Cookies

Deze website maakt geen gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

 Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het MLH en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mooilevenhuisrivierenland.nl.

 Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 Wij willen u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we nog aan de regels gesteld in deze privacyverklaring voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

Mooi Leven Huis Rivierenland,

p/a Prinses Marijkelaan 9, 4021 EA Maurik

info@mooilevenhuisrivierenland.nl